Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Điều khoản và Điều kiện", hoặc “Điều Khoản Sử Dụng) quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty Cổ phần Webmaster Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “Webmaster”, hoặc “chúng tôi) và người sử dụng (sau đây gọi tắt là “người dùng”, hoặc “bạn”) về việc, hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”).

 1. THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
  • Người dùng đồng ý và cam kết sử dụng Dịch vụ phù hợp với các quy định trong Điều khoản và Điều kiện. Người dùng không thể sử dụng Dịch vụ trừ khi họ đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đó. Thỏa thuận/cam kết này là hợp lệ và không thể thay đổi.
  • Khi sử dụng và/hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, người dùng được coi là đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện cũng như với mọi thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của Điều khoản và Điều kiện. Thỏa thuận này là hợp lệ và không thể thay đổi.
  • Người dùng xác nhận và đồng ý rằng giữa người dùng và Công ty không tồn tại bất kỳ một quan hệ liên doanh, đối tác, quan hệ lao động, hoặc quan hệ đại lý nào xuất phát từ Điều khoản và Điều kiện hoặc do việc người dùng sử dụng Dịch vụ của Công ty. Công ty thực hiện Điều khoản và Điều kiện này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện này cản trở quyền của Công ty tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án, cũng như của các cơ quan quyền lực Nhà nước có thẩm quyền khác liên quan đến việc người dùng sử dụng Dịch vụ của Công ty hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.
 2. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
  • Công ty có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện và/hoặc Điều khoản và Điều kiện riêng biệt khi Công ty cho là cần thiết mà không cần thông báo trước cho người dùng. Sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi đó được đăng tải trên website điều hành bởi Công ty dành cho việc cung cấp Dịch vụ đó. Người dùng sẽ được coi là chấp thuận với các sửa đổi đó thông qua việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
  • Người dùng đồng ý rằng người dùng có trách nhiệm chú ý đến, cũng như kiểm tra các điều khoản và điều kiện một cách thường xuyên khi sử dụng Dịch vụ từ khi nhận được một thông báo riêng biệt liên quan đến các sửa đổi Điều khoản và Điều kiện hay sửa đổi Điều khoản và Điều kiện riêng biệt đó có thể không được cung cấp. Mặc dù vậy, việc thông báo liên quan đến sửa đổi Điều khoản và Điều kiện như vậy không phải là bắt buộc và không ảnh hưởng tới hiệu lực của việc sửa đổi Điều khoản và Điều kiện.
 3. TÀI KHOẢN
  • Người dùng khi cung cấp thông tin của mình tới Công ty sẽ phải cung cấp những thông tin xác thực, chính xác và đầy đủ trong khi sử dụng Dịch vụ cũng như giữ những thông tin đó luôn được cập nhật mỗi khi có sự thay đổi, sửa đổi, hoặc thay thế. Những thông tin cơ bản mà người dùng cần phải cung cấp bao gồm:

- Họ và tên;

- Địa chỉ đăng ký thường trú;

- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

- Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có);

  • Nếu người dùng đăng ký một mật khẩu khi sử dụng dịch vụ, người dùng sẽ phải chú ý và bảo mật đến mật khẩu của mình và có trách nhiệm không sử dụng mật khẩu đó theo một cách thức trái pháp luật. Công ty có thể xử lý tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của Người dùng như là hoạt động đã được thực hiện bởi chủ sở hữu của tài khoản đó.
  • Công ty có toàn quyền xóa, cũng như chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ tài khoản nào mà không hoạt động trong một khoảng thời gian 180 ngày hoặc nhiều hơn kể từ lần kích hoạt, đăng nhập cuối cùng mà không cần thông báo trước cho Người dùng.
  • Quyền của Người dùng trong việc dùng Dịch vụ sẽ tự động chấm dứt khi tài khoản của họ bị xóa vì bất kỳ lý do nào.
  • Mỗi tài khoản trong Dịch vụ dành cho việc sử dụng độc quyền và chỉ thuộc về chủ sở hữu của tài khoản. Người dùng không được phép chuyển giao/chuyển nhượng và/hoặc cho mượn tài khoản của họ tới bất kỳ bên thứ ba nào và cũng không được thừa kế bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Với Tài khoản/ID của mình, Người dùng có thể sử dụng để đặt hàng các Dịch vụ mà Công ty cung cấp, cũng như sử dụng để trao đổi thông tin, xác nhận đơn đặt hàng và phục vụ cho các hoạt động giải quyết khiếu nại.
  • Người dùng hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp hoặc xâm nhập vào tài khoản một cách ngoài ý muốn, người dùng sẽ không tiết lộ thông tin về tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ bên thứ ba nào kể cả những người thân thích; đồng thời áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của mình. Trong bất kỳ trường hợp nào, người dùng nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của mình, người dùng có thể ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc thông báo cho Webmaster và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho ngươi dùng theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của Công ty.
 1. QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ
  • Người dùng sẽ tự cung cấp máy tính cá nhân cần thiết, thiết bị điện thoại di động, thiết bị truyền, Hệ điều hành, kết nối dữ liệu cũng như các phương tiện và điều kiện cần thiết khác cho việc truy cập website và sử dụng Dịch vụ bởi người dùng theo trách nhiệm của Người dùng với mức kinh phí mà người dùng bỏ ra.
  • Công ty có toàn quyền sửa đổi toàn bộ hoặc một phần thông tin của Dịch vụ bất cứ lúc nào theo ý kiến riêng của Công ty mà không cần bất kỳ thông báo trước nào cho Người dùng. Việc sửa đổi hoặc chấm dứt như vậy có hiệu lực ngay lập tức tại thời điểm Công ty thông báo về sửa đổi hoặc chấm dứt, trừ khi trong thông báo đó có quy định về một thời điểm khác.
  • Công ty không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể truy cập vào website tại mọi thời gian và địa điểm mà bạn chọn, cũng không đảm bảo rằng website sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi cũng như những lỗi đó sẽ được sửa chữa. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ gián đoạn hoặc lỗi, tổn thất, thiệt hại, đột nhập/xâm nhập trái phép, hành vi hacking, phá tường lửa (firewall), thất lạc thông tin (nếu có) xảy ra cho người dùng.
  • Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của dịch vụ, Công ty có quyền áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Dịch vụ; mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được là sự đảm bảo rằng tài khoản của Bạn không bị mất, bị hack và Webmaster được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.
  • Công ty có quyền cung cấp tới người dùng các quảng cáo của Công ty, hoặc quảng cáo của Đối tác, hoặc của một bên thứ ba khác thông qua các hình thức như tin nhắn, điện thoại, thư điện tử (email), hiển thị trên màn hình trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc hiển thị khi người dùng sử dụng thiết bị,... hoặc bất kỳ hình thức nào mà người dùng có thể tiếp cận được thông tin; trong trường hợp này, Đối tác của Webmaster (nếu có) cũng có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân của người dùng như Công ty.
 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm của Người dùng

  • Người dùng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Webmaster về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu.
  • Người dùng phải sử dụng dịch vụ này và chấp nhận rủi ro của riêng mình, phải chịu tất cả trách nhiệm cho các hành động mà họ thực hiện cũng như kết quả tại Dịch vụ. Công ty sẽ không có trách nhiệm với việc mất các dữ liệu cá nhân (Tài khoản, Mật khẩu, thông tin thanh toán ,..) nếu người dùng chia sẻ thông tin của họ trên mạng cộng đồng.
  • Công ty có thể áp dụng một hoặc đồng thời nhiều biện pháp sau đây mà không cần thông báo trước cho Người dùng, nếu Công ty nhận thấy người dùng đang sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm Thỏa thuận này. Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc ngăn chặn vi phạm đó của Người dùng hoặc những người khác.
  • Đình chỉ hoặc thu hồi quyền của Người dùng trong việc sử dụng Dịch vụ.
  • Tạm dừng hoặc xoá các tài khoản.
  • Đình chỉ sử dụng toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ.
  • Bất kỳ biện pháp khác mà Công ty xem xét thấy cần thiết và thỏa đáng.
  • Trong trường hợp mà Công ty đã bị mất/thiệt hại hoặc phải trả một chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư) trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với trường hợp mà Công ty đã bị một bên thứ ba kiện về việc làm hư hại) do Người dùng vi phạm pháp luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện trong khi sử dụng Dịch vụ, Người dùng đó ngay lập tức phải bồi hoàn cho Công ty mọi thiệt hại, chi phí theo yêu cầu của Công ty.
  • Người dùng đồng ý rằng người dùng sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng Dịch vụ.
  • Người dùng chỉ được phép khởi tạo, đặt tên tài khoản, mật khẩu, tên nhật vật, cũng như truyền tải, đăng tải, truyền đưa Nội dung đệ trình với các nội dung phù hợp với pháp luật hiện hành, với thuần phong mỹ tục, phù hợp với với quy định tại Điều khoản và Điều kiện này của Công ty.
  • Người dùng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà Người dùng không mong muốn.
  • Người dùng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

Trách nhiệm của Công ty

  • Cung cấp thông tin của Người dùng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Truy cập vào tài khoản của khách hàng khi cần thiết.
  • Công ty có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của Người dùng vào tài khoản hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ ngay lập tức và không cần báo trước nếu cho rằng Người dùng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Thỏa Thuận này.
  • Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
  • Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm.
  • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 1. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ
  • Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ, chấm dứt, sửa đổi, hoặc xóa tài khoản hoặc quyền truy cập vào dịch vụ, trang web hoặc Dịch vụ, nội dung khác cung cấp bởi chúng tôi nếu chúng tôi nghi ngờ bạn đang không tuân thủ bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện hoặc sử dụng Dịch vụ không đúng cách và không hợp pháp mà có hoặc không thông báo cho bạn. Bạn có thể mất tên người dùng và các dữ liệu cá nhân việc bị hủy bỏ hoặc giới hạn tài khoản, cũng như bất kỳ phúc lợi, đặc quyền, các hạng mục thu được từ việc sử dụng Dịch vụ và chúng tôi không có nghĩa vụ đền bù cho bạn bất kỳ những thiệt hại đó.
  • Công ty có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào không hoạt động từ 180 ngày trở lên. Không hoạt động ở đây được hiểu là tài khoản đó không được đăng nhập bởi chủ sở hữu tài khoản. Mọi quyền có liên quan có từ và/hoặc liên quan đến tài khoản đó sẽ được chấm dứt cùng với việc chấm dứt tài khoản.
 2. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  • Công ty nhận thức được việc tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại từ người sử dụng dịch vụ của Công ty là khâu quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ. Do vậy, Công ty có bố trí các nguồn lực và nhân sự chu đáo và đầy đủ để thực hiện công việc này.
  • Người sử dụng dịch vụ có thể khiếu nại theo các phương thức sau:
  • Khiếu nại trên trang web com.vn: Thông qua tài khoản Webmaster.com.vn, người dùng có thể khởi tạo các mục riêng, hoặc vào phần khiếu nại riêng để nêu ý kiến của mình. Bộ phận chăm sóc khách hàng công ty sẽ thu thập các khiếu nại và giải quyết theo các quy định của Công ty.
  • Khiếu nại trực tiếp: Trong quá trình sử dụng dịch vụ, người dùng có thể gửi ý kiến, nội dung khiếu nại của mình trực tiếp cho đội ngũ vận hành, quản lý website.
  • Khiếu nại bằng điện thoại, email, hoặc trực tiếp tại Công ty: Người dùng có thể gọi điện trực tiếp tới tổng đài hỗ trợ của Webmaster 097.8888.659  hoặc gửi email tới email hỗ trợ info@webmaster.com.vn để yêu cầu giải quyết thắc mắc, khiếu nại với bộ phần Chăm sóc khách hàng của Công ty.

Trong vòng 48 giờ (bốn mươi tám giờ) kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại, bộ phận giải quyết khiếu nại của Công ty sẽ gửi phản hồi đến người dùng về việc báo lỗi và/hoặc phản hồi về những khiếu nại của người dùng.

Người dùng đồng ý rằng, phản hồi của Webmaster về các khiếu nại, tố cáo của người dùng thông qua kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến là quyết định cuối cùng và chính thức của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

 1. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
  • Website và Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, không bảo đảm trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà không có bất kỳ sự bảo đảm hay cam kết, hoặc cam đoan bằng bất kỳ hình thức nào dù được thể hiện hoặc ngụ ý như vậy. Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên website hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu và/hoặc mong muốn của Người dùng. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng sự cung cấp, vận hành các Dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, hoặc bị lỗi, hoặc gặp phải sự cố khiến cho việc cung cấp, vận hành các Dịch vụ diễn ra không được bình thường.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các Nội dung, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác mà người dùng có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ của chúng tôi, hoặc các thông tin về tài khoản, nhân vật, vật phẩm và các thông tin khác hình thành nên trong quá trình sử dụng Dịch vụ bởi người dùng.
  • Bạn đồng ý và hiểu rằng, mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp Dịch vụ cũng như bảo đảm cho việc cung cấp Dịch vụ được diễn ra một cách ổn định nhất, nhưng rủi ro luôn có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, bao gồm nhưng không giới hạn tới sự kiện Bất khả kháng, sự cố kỹ thuật, lỗi đường truyền, tấn công từ bên ngoài, sự cố của nhà thầu/Đối tác cung cấp dịch vụ,.... Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với tất cả sự rủi ro (nếu có) và đồng ý sẽ không tiến hành bất kỳ hành động pháp lý, hoặc tuyên bố, yêu cầu nào để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bất kỳ thiệt hại nào (nếu có) từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÔNG TY
  • Người dùng đồng ý và công nhận rằng, Dịch vụ của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, cũng như các yếu tố/nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ  bao gồm nhưng không giới hạn tới các hình ảnh, nhãn hiệu, logo, kiểu dáng, bản vẽ, mô tả, chỉ dẫn, thông báo, mẫu hội thoại, bản đồ, mã lập trình,…  và các yếu tố/nguyên liệu khác cấu thành nên Dịch vụ, (sau đây gọi chung là “Tài sản trí tuệ”), là tài sản độc quyền của Công ty và của Đối tác cung cấp Dịch vụ đó tại mọi thời điểm và trong mọi trường hợp.
  • Người dùng đồng ý và công nhận rằng, tại mọi thời điểm, Tài sản Trí tuệ được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam cũng như các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên bất kể các Tài sản Trí tuệ đó đã được Công ty tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hay chưa. Người dùng không có quyền sử dụng bất kỳ Tài sản Trí tuệ nào của Công ty và Đối tác vào mục đích thương mại, hoặc vì mục đích lợi nhuận trừ khi người dụng nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty. Trong trường hợp được phép sử dụng Tài sản Trí tuệ cho các mục đích phi thương mại, người dùng cam kết rằng việc sử dụng Tài sản Trí tuệ như vậy sẽ không tạo ra bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi, ảnh hưởng, cản trở, tác động tiêu cực tới Tài sản Trí tuệ, cũng như uy tín, thương hiệu của Công ty.
 3. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
  • Điều khoản và Điều kiện được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ nội dung nào nào trong Điều khoản và Điều kiện bị xem như là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được theo phán quyết hợp lý của Tòa án, hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, thì nội dung đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản và Điều kiện và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản và Điều kiện.
  • Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều khoản và Điều kiện này với các Thông báo chính thức của Webmaster thì nội dung của Thông báo chính thức đó được ưu tiên áp dụng trước.
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản của chúng tôi bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: info@webmaster.com.vn.
  • Các điều khoản này được cập nhật ngày 18 tháng 06 năm 2021

Bản quyền © 2021 Webmaster Team. Tất cả các quyền đều đã được bảo lưu.